Blurt

ฉันมาแต่เช้า

posted on 27 Feb 2015 20:48 by norachit in Blurt
ฉันมาแต่เช้า
 
เดินผ่านที่นั่งว่างเปล่า
 
ฉันมาแต่เช้า

ที่ซึ่งเคยพบกัน 
 
ฉันมาแต่เช้า
 
ทั้งที่สายประจำ
 
ฉันมาแต่เช้า
 
อยากจะได้พบกัน
 
ฉันมาแต่เช้า
 
แต่ไม่ได้พบกัน
 
ฉันมาแต่เช้า
 
อยากมองเห็นเมื่อวาน
 
ฉันมาแต่เช้า..